Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

Door deze website ("Site") te openen, erdoorheen te browsen en/of te gebruiken, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt om eraan te zijn gebonden en om alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, inclusief Amerikaanse export- en wederuitvoercontrolewet- en regelgeving. Als u niet instemt met deze Voorwaarden, gebruik deze Site dan niet. Het materiaal op deze Site is op grond van de wet beschermd, inclusief, maar niet beperkt tot de Amerikaanse auteurswet en internationale verdragen. Deze Site wordt beheerd en geëxploiteerd door Masimo Corporation vanuit zijn kantoren in de Verenigde Staten.

Claims met betrekking tot, en het gebruik van, deze Site en de materialen die erop staan, zijn onderworpen aan de wetgeving van de staat Californië, VS.

Vrijwaringsclausule

Deze Site dient uitsluitend voor algemene informatieve doelen, zonder garantie, ofwel expliciet dan wel impliciet. Informatie op deze Site wordt in haar huidige vorm verstrekt. Deze informatie kan typografische fouten, technische fouten en andere onnauwkeurigheden bevatten, en kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd of bijgewerkt. Verbeteringen en/of wijzigingen in producten die op deze Site worden beschreven, kunnen op elk gewenst moment zonder voorafgaande aankondiging worden doorgevoerd. Hyperlinks naar andere websites staan niet onder controle van Masimo en Masimo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gekoppelde site. Masimo verstrekt deze links gemakshalve, en het opnemen van een link is geen steunbetuiging van Masimo. Het openen van links komt voor het eigen risico van de gebruiker. Voorts doet Masimo geen uitspraken of materialen op de Site toepasselijk zijn of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten, en die openen vanaf territoria waar de inhoud illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen deze Site te openen vanaf andere locaties, doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van toepasselijke plaatselijke wetgeving.

Masimo kan alle onderdelen van de Site op elk gewenst moment wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van functie, database of inhoud van de Site. Masimo kan ook beperkingen opleggen op bepaalde functies en diensten, of uw toegang tot delen van de gehele Site zonder voorafgaande aankondiging of aansprakelijkheid beperken.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST MASIMO ALLE GARANTIES, UITGESPROKEN OF STILZWIJGENDE, AF MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. MASIMO GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE) OF DIENSTEN OP OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR GESTELD VIA DEZE SITE; BIJBEHORENDE SERVERS; OF E-MAIL VERZONDEN DOOR MASIMO, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN ZIJN. MASIMO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF VAN DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE) OF DIENSTEN OP OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR GESTELD VIA DEZE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE, TENZIJ ANDERSZINS SCHRIFTELIJK AANGEGEVEN.

BEPAALDE STAATSWETGEVING STAAN BEPERKINGEN BIJ IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADES NIET TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE VRIJWARINGSCLAUSULES, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET PER DEFINITIE OP U VAN TOEPASSING, EN U HEBT WELLICHT AANVULLENDE RECHTEN.

Copyright

© 2018 Masimo Corporation.

De Site is beschermd op grond van het auteursrecht als een collectief werk en/of compilatie, ingevolge Amerikaanse auteursrechtwetgeving, internationale conventies en andere auteursrechtwetgeving. Alle materialen op de Site zijn beschermd op grond van auteursrecht, en zijn eigendom of staan onder controle van Bedrijf of de partij die als aangever van de inhoud wordt beschouwd. U stemt ermee in om u te houden aan alle aanvullende auteursrechtskennisgevingen, informatie of beperkingen in de inhoud op de Site. Als gebruiker van deze Site mag u inhoud op deze Site kopiëren of opslaan zolang het gebruik uitsluitend is beperkt tot informatieve doeleinden en er een auteursrechtkennisgeving is opgenomen die oorspronkelijk deel uitmaakte van die inhoud. Ander gebruik van de inhoud van de Site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Masimo of de auteursrechthouder die staat aangegeven bij de auteursrechtkennisgeving, is verboden.

PLCO-003927/PLMM-11628A-0620 EN-PLMM-10750A